Chinese debate

Date: 02/12/2022

Wei Ming Ting                  魏銘廷       6D

Chu Cheuk Yin                  朱卓弦       5C

Lau Yui Hei                       劉睿禧       5C

Law Cheuk Hei                 羅卓曦       3D

Top