95th Anniversary Logo Design Competition

Date: 02/12/2022

Junior Section: Merit

Lee Choi Yuk                    李再旭       2A

Lee Cheuk Hin                  李綽軒       3B

Yung Ka Long Carson      容嘉朗       3C

Kwok Karl                         郭正延       3C

Chan Man Hei                   陳萬熙       3D

 

Junior Section: Third

Chen Bernard Tsz Yip      陳祉嶫       1A

Chan Ting Him                  陳定謙       3D

 

Junior Section: Second

Ng Cheuk Fung                 吳卓峰       3D

 

Junior Section: First

Lo Ching Nam                   盧政男       3B

 

Senior Section: Merit

Chan Nam Hei Aidan        陳南熹       4A

Lai Tsz Chim Jimmy         黎子瞻       4B

Yung Chak Wai                 翁澤瑋       4B

Lam Chak Yiu                   林澤耀       4D

Lam Chi Hei                      林志希       6D

 

 Senior Section: Third

Wong Shing Hei                黃盛禧       6B

Yip Chak Fung                  葉澤峰       6A

 

Senior Section: Second

Chau Samuel Tony            周令山       6A

 

Senior Section: First

Kwok Ng Wai                   郭梧偉       4B

Top