Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
06-Nov-2017
普通話朗誦技巧訓練班
   
Cheung Ka Ho  
   
請參加「香港學校朗誦節」普通話獨誦比賽的同學,明天星期二放學後到B204室出席「普通話朗誦技巧訓練班」。如未能出席,須向張家豪老師請假。

 

 

 




學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS