Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
07-Jun-2017
有關歸還書籍
   
Cheng Wing Cheung  
   
本年度的借書期已過,請各位已借書同學如期歸還所借書籍,以便校方進行盤點工作,多謝合作。

 

 

 
學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS